SEKRETESSPOLICY – laget.se

Vi är angelägna om att skydda våra registrerade användares och besökares personliga integritet. Vi åtar oss därför följa denna sekretesspolicy. Policyn informerar dig om villkoren kring hanteringen av dina personuppgifter, hur vi använder dem och hur vi skyddar dem. Sekretesspolicyn gäller för användandet av laget.se, en hemsida som ägs och drivs av Sportion Media Group AB med org.nr 556745-5844 (nedan kallat ”Sportion”).

Användning av laget.se innebär att du har förstått och samtyckt till att ha läst villkoren i denna sekretesspolicy. Om du representerar en juridisk person ansvarar du för att göra dina fysiska representanter, anställda mm. medvetna om innehållet som anges häri.

1. DEFINITIONER

1.1
Med ”Du”, ”Din”, ”Ditt” eller ”Dina” avses du, den fysiska eller juridiska person, som använder Hemsidan och som har förstått och samtyckt till att ha läst villkoren i denna sekretesspolicy.
1.2
Med ”Hemsidan” avses webbsidan laget.se och dess tjänster.

2. PERSONUPPGIFTER

2.1
I denna sekretesspolicy avses med dina ”personuppgifter”, all information om dig genom vilken du är direkt eller indirekt identifierbar, vilket inkluderar, men är inte begränsat till, ditt namn, din adress och e-postadress (och i förekommande fall, ditt användarnamnnamn och lösenord) samt annan information genom vilken du kan identifieras och som du lämnar till Sportion eller som du på annat sätt lämnar via Hemsidan.
2.2
Alla filmer, bilder, anteckningar eller annat innehåll som publicerats av dig eller andra användare Hemsidan anses därför inte vara personuppgifter enligt villkoren i denna sekretesspolicy.

3. PERSONUPPGIFTER

3.1
I det fall du önskar registrera ett användarkonto som Medlem (enligt definitionen i våra allmänna villkor) kan du behöva ange personuppgifter för att kunna skapa ett användarkonto på Hemsidan. Personuppgifter behandlas på Hemsidan av följande anledningar:
a) möjliggöra för den förening du är ansluten till att söka offentligt stöd från nationella organisationer,
b) möjliggöra för den förening du är ansluten till att föra medlemsregister,
c) möjliggöra en central profil för dig på Hemsidan där du genom ett enda användarkonto kan få tillgång till samtliga de föreningshemsidor du är ansluten till,
d) möjliggöra tekniska förenklingar och förbättra din upplevelse på Hemsidan
3.2
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter, förutom när vi är skyldiga att göra det enligt lag, utan bistår endast Administratör (enligt definitionen i våra allmänna villkor) med hjälp att hantera personuppgifterna när så efterfrågas. I sådant fall behandlar vi endast personuppgifterna enligt instruktion från Administratören.
3.3
Du äger alltid möjlighet att på egen hand addera eller redigera dina uppgifter på Hemsidan och du kan även radera och ta bort dina uppgifter i samband med att du avaktiverar ditt användarkonto. Ett lag eller en förening kan dock vara skyldiga att spara uppgifterna för egen räkning.

4. SÄKERHET

4.1.
För din egen säkerhet uppmanar vi dig att inte lämna ut personnummer, kontonummer, lösenord eller andra känsliga uppgifter (”Konfidentiell information”) på Hemsidan i annat fall än då det uttryckligen efterfrågas av Sportion. Om så ändå görs ansvarar Sportion inte för den Konfidentiella information som publiceras på Hemsidan och kan inte hållas ansvarig för skador som direkt eller indirekt orsakas av att den Konfidentiella informationen har publicerats eller på annat sätt tillgängliggjorts på Hemsidan.
4.2.
Ditt lösenord till Hemsidan är konfidentiellt och du är själv ansvarig för att hålla lösenordet konfidentiellt genom att exempelvis inte avslöja det för någon annan.
4.3.
Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy. Alla personuppgifter som lämnas till oss lagras på säkra servrar. Det är dessvärre inte helt säkert att överföra information via internet och mobila nätverk. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi därför inte garantera säkerheten för personuppgifterna som överförs till och via Hemsidan. All överföring sker med andra ord på egen risk. När vi mottagit dina personuppgifter kommer vi däremot ha strikta rutiner och säkerhetsfunktioner i syfte att försöka förhindra obehörig åtkomst till dina uppgifter.

5. PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

5.1.
Förutom vad som uttryckligen anges häri eller i våra allmänna villkor kommer Sportion inte att sälja, dela eller hyra ut dina personuppgifter till någon tredje part eller använda din e-postadress för oönskade e-postutskick. Eventuella e-postmeddelanden som skickas av Sportion kommer ske helt i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy och våra allmänna villkor.
5.2.
Sportion får vidarebefordra dina personuppgifter till:
a) Sportions anställda och uppdragstagare, i syfte att administrera ditt användarkonto när en Administratör har begärt stöd i hanteringen av personuppgifter.
b) tillsynsmyndigheter eller juridiska rådgivare i samband med påstått lagbrott eller misstänkt brott mot de våra allmänna villkor eller när Sportion är skyldig att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt lag.

6. COOKIES

6.1
Sportion använder cookies när du besöker Hemsidan. Cookies används för att möjliggöra en bättre funktion samt samla in statistik om användandet av Hemsidan. En cookie är en informationsfil vilken placeras i den enhet (t.ex. dator eller surfplatta) du använder när du besöker Hemsidan. Det är möjligt att stänga av cookiesfunktionen. Det gör du i din webbläsares säkerhetsinställningar. Det ska dock framhållas att det kan innebära att du inte kan använda vissa funktioner på Hemsidan samt att Hemsidans funktion kan försämras.

7. LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR

7.1
Hemsidan kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör tredje part. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, ber vi dig vänligen observera att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicys och att Sportion inte under några omständigheter ansvarar för dessa policys. Vi uppmanar dig därför att kontrollera sekretesspolicyn på respektive webbplats innan du innan du lämnar ut dina personuppgifter.

8. ÄNDRINGAR

8.1
Sportion kan, från tid till annan, ändra denna sekretesspolicy. Du kommer att meddelas om samtliga ändringar via laget.se och den nya versionen av policyn publiceras på laget.se. Alla ändringar träder i kraft per automatik trettio (30) dagar efter att de publicerats. Om Sportion däremot gör ändringar i policyn vilka Sportion anser vara nödvändiga för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller myndighets utlåtande eller beslut, ska den nya policyn gälla omedelbart efter att den har publicerats på Hemsidan.